Koľko zákazníkov používa vyhľadávanie? Zistite v našom e-booku!

Zmluvné podmienky

Aktuálna verzia: zo 7. apríla 2021
Tento preklad slúži len na informačné účely; oficiálny a záväzný text Zmluvných podmienok bol uverejnený _tu_ v anglickom jazyku.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Zmluvné podmienky upravujú vaše používanie služieb definovaných nižšie a poskytovaných prostredníctvom webovej stránky luigisbox.com („Webová stránka“) ako služby softvéru ako služby určeného pre firemných zákazníkov ( „Zákazník“ alebo „vy“), ako aj všetky doplnkové služby, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom webu. Tieto služby poskytované prostredníctvom webovej stránky sú ponúkané v rôznych balíkoch služieb („balíky služieb“) a tiež ako doplnkové služby („Doplnkové služby“), ktoré si môže vybrať zákazník (balíky služieb a doplnkové služby súhrnne označované ako „Služby“). Webová stránka a Služby vám poskytujú moderné analytické nástroje pre rôzne riešenia eCommerce zákazníkov.
 2. Zákazník si môže zvoliť aj konzultačné služby poskytované Poskytovateľom, ktoré zahŕňajú správu analytického nástroja dostupného prostredníctvom webovej stránky luigisbox.com a súvisiace s podporou pri správe užívateľského účtu Zákazníka v rámci nástroja (ďalej len „Konzultačné služby”) a/alebo implementačné služby pozostávajúce z implementácie, konfigurácie, nastavenia a prvotného nasadenia nástroja na analýzu Luigi’s Box na Zákazníkovom a Zákazníkovom užívateľskom účte poskytovanom Poskytovateľom (ďalej len „Implementácia“).
 3. Tieto Podmienky služieb upravujú váš vzťah so spoločnosťou Luigi’s Box, sro, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tallerova 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 50 641 671, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 116273/B („my“, „nás“ alebo „LuigisBox“). Prečítajte si ich pozorne, pretože ovplyvňujú vaše práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami služieb, nepoužívajte Služby. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zmluvných podmienok, kontaktujte nás na hello@luigisbox.com.
 4. Služby prevádzkujeme my. Používaním Služieb súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami služieb, ktoré predstavujú záväznú dohodu („Zmluva“) medzi vami a LuigisBox („Strany“ a každou jednotlivou stranou aj ako „Strana“). Tieto Podmienky služieb stanovujú právne záväzné podmienky pre vaše používanie Služieb a sú dostupné na Webovej stránke.
 5. Iba právnická osoba, ako je korporácia, spoločnosť s ručením obmedzeným, partnerstvo alebo iná právnická osoba riadne založená a v dobrom stave, podľa potreby, je oprávnená prijať tieto Zmluvné podmienky. Jednotlivci (fyzické osoby) nie sú oprávnení používať službu LuigisBox a nevstúpia do zmluvných podmienok so službou LuigisBox.
 6. Táto Zmluva zahŕňa zásady spoločnosti LuigisBox pre prijateľné používanie Služieb, vaše práva, povinnosti a obmedzenia týkajúce sa vášho používania Služieb a našu Zmluvu o ochrane údajov.

ZMLUVA (ZMLUVNÉ PODMIENKY)

 1. PREDMET ZMLUVY

  1. Na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa spoločnosť LuigisBox zaväzuje poskytnúť vám:
   1. prístup k funkciám, infraštruktúre a aplikáciám webovej stránky v súlade s vybraným balíkom služieb;
   2. Služby príslušenstva, ak si ich zákazník vyberie.
   3.  Konzultačné služby a/alebo Implementáciu , ak ich vyberie zákazník.
  2. Pokyny na nastavenie a základné používanie Služieb a ďalšie technické požiadavky sú dostupné prostredníctvom webovej lokality a zákazníckej príručky, ktorú vám poskytneme.
  3. Za poskytovanie Služieb, Poradenských služieb a/alebo Implementáciu zaplatíte spoločnosti LuigisBox odmenu vo výške a za podmienok uvedených v čl. 5 a 6 tejto zmluvy.
 2. VŠEOBECNÉ PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

  1. Zaväzujeme sa poskytovať Služby profesionálnym spôsobom, v súlade s osvedčenými priemyselnými postupmi a v dohodnutom rozsahu a kvalite.
  2. Zaručujete a vyhlasujete, že máte potrebnú právnu spôsobilosť a oprávnenie prijať tieto Zmluvné podmienky a byť nimi viazaný.
  3. Na základe našej žiadosti sa zaväzujete, že nám poskytnete všetky informácie a súčinnosť potrebnú na riadne a včasné plnenie našich záväzkov podľa tejto zmluvy. Zodpovedáte za presnosť akýchkoľvek informácií zverejnených a/alebo poskytnutých nám v súvislosti so Službami.
 3. REGISTRÁCIA ÚČTU

  1. Prístup k Službám získate po registrácii svojho osobného účtu (ďalej len „Účet“) na webovej stránke. Ak sa chcete zaregistrovať pre Službu a vytvoriť Účet, musíte dokončiť proces registrácie na Webovej stránke tak, že nám poskytnete úplné a presné informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie Služieb. Váš registračný formulár musí obsahovať vašu e-mailovú adresu (bude to vaše používateľské meno), heslo a fakturačné údaje. Takéto informácie musia byť skutočné a aktuálne.
  2. Hneď po vykonaní registrácie si vyberiete balík služieb, doplnkové služby a maximálny počet jednotiek pozostávajúci zo zobrazení stránky, indexovaných položiek, Autocomplete, Search a Recommender za fakturačné obdobie („Jednotky “), ktoré predstavujú váš plán služieb (ďalej len „Plán“). Váš plán sa automaticky obnoví na konci fakturačného obdobia.
  3. Po výbere plánu odošlete spoločnosti LuigisBox adresu URL identifikujúcu vašu webovú stránku, na ktorej sa služby používajú. Vyhlasujete a zaručujete, že ste vlastníkom a držiteľom názvu domény danej webovej stránky alebo že máte potrebné povolenia alebo oprávnenia od vlastníka (držiteľa názvu domény) na odoslanie adresy URL a takejto webovej lokality na používanie Služby. Následne vám LuigisBox poskytne skript LuigisBox pre váš web. Na základe nášho skriptu LuigisBox Script sme schopní poskytovať naše služby, najmä analyzovať údaje od návštevníkov – osôb, ktoré používajú alebo navštevujú vašu webovú stránku (ďalej len „Návštevníci“ a „Údaje návštevníka”).
  4. LuigisBox nezaručuje, že služba je vhodná na použitie s akoukoľvek konkrétnou webovou stránkou.
  5. LuigisBox si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia odmietnuť akúkoľvek žiadosť o Službu ktoroukoľvek stranou z akéhokoľvek dôvodu.
  6. Z času na čas môžeme bezplatne poskytnúť niektoré funkcie vášho účtu alebo niektoré časti balíka služieb (všetky relevantné informácie o bezplatných častiach aktuálne poskytovaného balíka služieb nájdete na webovej stránke). Okrem toho môžeme kedykoľvek pridať, upraviť alebo ukončiť akúkoľvek časť balíka služieb s upozornením alebo bez neho. Ak nesúhlasíte s prípadnými zmenami v Balíku služieb, môžete od Zmluvy odstúpiť; upozorňujeme však, že ďalším používaním Služby po implementácii zmeny sa má za to, že ste zmeny schválili.
 4. SKÚŠOBNÉ OBDOBIE

  1. Počas procesu registrácie podľa čl. 3, LuigisBox môže zákazníkovi ponúknuť skúšobné obdobie, počas ktorého môže zákazník bezplatne pristupovať k Službe a využívať ju na skúšobnej báze (ďalej len „Skúšobná doba“). Vaše právo na Skúšobné obdobie nie je zaručené na žiadne časové obdobie a vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, obmedziť alebo ukončiť vaše Skúšobné obdobie.
  2. Ak Službu používate na skúšobnej báze, vaše Skúšobné obdobie sa skončí:
   1. 14 dní po registrácii Účtu v Službe,
   2. po zrušení vášho plánu
   3. po našom ukončení vášho plánu alebo
   4. po tom, ako počet návštevníkov vašej webovej stránke dosiahne počet uvedený na webovej stránke LuigisBox.
  3. Ak svoj plán nezrušíte počas skúšobného obdobia, služby budú automaticky pokračovať v obmedzenom režime. V takom prípade môžete využívať Služby len s obmedzenými funkciami, ktoré sú poskytované zadarmo (napríklad budete mať prístup len k obmedzenému súboru nameraných údajov v rámci analytického rozhrania Webovej stránky). Ak zaplatíte našu odmenu podľa čl. 5. a 6. toho budete môcť využívať všetky naše Služby v plnom rozsahu.
  4. Akékoľvek skúšobné verzie alebo propagačné akcie môžeme kedykoľvek bez upozornenia upraviť alebo prerušiť.
 5. ODMENA

  1. Spoločnosť LuigisBox bude odmenená za služby poskytnuté zákazníkovi podľa tejto zmluvy v súlade s jej cenovou politikou, ktorá je dostupná na webovej lokalite: https://www.luigisbox.com/pricing/ (ďalej len „Cenové pravidlá“), pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  2. Akékoľvek výdavky okrem tých, ktoré sú zaplatené v súlade s Cenovou politikou, musia byť zvlášť písomne odsúhlasené spoločnosťou LuigisBox a Zákazníkom.
  3. V prípade vypovedania Zmluvy zo strany Zákazníka je Zákazník povinný zaplatiť za Služby, Konzultačné služby a/alebo Implementáciu, ktoré už LuigisBox poskytol.
  4. Zákazník je povinný platiť odmenu za Služby podľa tejto Zmluvy v súlade s Cenovou politikou bez ohľadu na to, či počet jednotiek v príslušnom fakturačnom období dosiahol dohodnutý limit jednotiek. V prípade, že počet jednotiek v príslušnom fakturačnom období presiahne dohodnutý limit, je Zákazník povinný uhradiť Poskytovateľovi rozdiel medzi počtom skutočne využitých jednotiek a počtom jednotiek zvolených Zákazníkom v rámci Plánu v súlade s Cenníkom.
 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Všetky odmeny budú vypočítané a fakturované v eurách (EUR) alebo amerických dolároch (USD), pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  2. Platba za Služby sa bude účtovať vopred na ročnej báze, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  3. Odmena sa vypláca buď (i) bankovým prevodom do 30 dní od vystavenia faktúry spoločnosťou LuigisBox, alebo (ii) bude vopred účtovaná na vašu kreditnú kartu.
  4. Môžete splnomocniť vydavateľa karty na vyplatenie odmeny v súlade s vaším plánom a nás (alebo fakturačného agenta konajúci v našom mene) oprávniť na automatické účtovanie všetkých takýchto súm na váš účet kreditnej karty. Na našu žiadosť nám poskytnete aktualizované informácie týkajúce sa vášho účtu kreditnej karty a vždy, keď informácie uvedené vyššie už nebudú platné.
  5. Svoju objednávku a poskytovanie Služieb môžete kedykoľvek zrušiť. Po zrušení poskytovania Služieb budete mať naďalej prístup k Službám až do konca fakturačného obdobia dohodnutého medzi Zmluvnými stranami. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sú platby odmeny nevratné.
  6. Ak je váš plán v rámci poskytovania našich služieb:
   1. aktualizovaný, zmena v odmeňovaní nadobudne účinnosť okamžite od okamihu inovácie plánu.
   2. zmena výšky odmeny bude účinná od začiatku nasledujúceho fakturačného obdobia.
  7. Faktúry za Služby vykonávané v súlade so Zmluvou budeme zákazníkovi vystavovať pravidelne, najneskôr do pätnásteho (15.) dňa prvého kalendárneho mesiaca fakturačného obdobia, v ktorom sú fakturované Služby vykonané. Ak sa Zmluvné strany písomne ​​dohodli, že platba za Služby bude účtovaná po poskytnutí Služieb v pravidelných intervaloch, vystavíme faktúry za uskutočnené Služby najneskôr do pätnásteho (15.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vyúčtovaní. obdobie, v ktorom boli poskytnuté Služby, ktoré majú byť fakturované. V niektorých prípadoch sa môžu Zmluvné strany dohodnúť, že faktúra za Služby bude vystavená pred začatím poskytovania Služieb.
  8. Akýkoľvek nevyrovnaný zostatok sa stane okamžite splatným po ukončení vášho účtu podľa tejto zmluvy.
  9. V prípade omeškania s úhradou faktúr podľa čl. ‎6.3 týchto Podmienok je Zákazník povinný zaplatiť LuigisBoxu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
  10. Ak nie je dohodnuté inak, do sumy odmeny podľa Zmluvy nie sú zahrnuté žiadne dane, DPH, clá, odvody, poplatky atď. Zmluvné strany sa dohodli, že nesiete výhradnú zodpovednosť za daňové alebo iné právne povinnosti súvisiace s vašimi platbami (najmä daňové a colné predpisy a za akékoľvek dodatočné daňové priznanie vo vašej krajine).
 7. POUŽÍVANIE SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM

  1. Vy ako Zákazník ste voči nám výhradne zodpovední za používanie Služieb.
  2. Ste povinní splniť si svoju povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov voči svojim Návštevníkom, ktorí používajú vašu webovú stránku, na ktorej sa používajú Služby. Zodpovedáte aj za obsah, ktorý je zverejnený, odovzdaný, uverejnený alebo zobrazený prostredníctvom webovej lokality, na ktorej sa Služby používajú.
  3. Zaväzujete sa, že nebudete používať Služby na žiadne nezákonné alebo zakázané činnosti alebo projekty, najmä na činnosti alebo projekty, ktoré:
   1. sú zjavne urážlivé a propagujú rasizmus, bigotnosť, nenávisť alebo fyzické ubližovanie akéhokoľvek druhu voči akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi;
   2. obťažujú alebo obhajujú obťažovanie inej osoby;
   3. zahŕňajú prenos „nevyžiadanej pošty“, „reťazových listov“ alebo nevyžiadanej hromadnej pošty alebo „spamu“;
   4. propagujú informácie, ktoré sú podľa vašich vedomostí nepravdivé alebo zavádzajúce, alebo propagujú alebo zahŕňajú nezákonné aktivity alebo správanie, ktoré je urážlivé, výhražné, obscénne, hanlivé alebo urážlivé;
   5. propagujú nelegálnu alebo neoprávnenú kópiu diela chráneného autorskými právami inej osoby, ako napríklad poskytovanie pirátskych počítačových programov alebo odkazov na ne, poskytovanie informácií na obchádzanie zariadení na ochranu proti kopírovaniu nainštalovaných vo výrobe alebo poskytovanie pirátskej hudby alebo videa alebo odkazov na pirátsku hudbu alebo video súbory;
   6. obsahujú stránky s obmedzeným prístupom alebo prístupom iba pomocou hesla alebo skryté stránky či obrázky (tie, ktoré nie sú prepojené s inou prístupnou stránkou alebo z nej nie sú);
   7. poskytujú materiál, ktorý zneužíva ľudí mladších ako 18 rokov sexuálnym alebo násilným spôsobom, alebo požadujú osobné informácie od kohokoľvek mladšieho ako 18 rokov;
   8. nemáte pod kontrolou alebo v súvislosti s ktorými ste nezískali potrebné povolenia a oprávnenia konať takýmto spôsobom;
   9. poskytujú inštruktážne informácie o nezákonných činnostiach, ako je výroba alebo nákup nelegálnych zbraní, porušovanie niečieho súkromia alebo poskytovanie či vytváranie počítačových vírusov; alebo
   10. vyžadujú od používateľov heslá alebo osobné identifikačné údaje na nezákonné účely.
  4. Služby budete používať spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi.
  5. Zdržíte sa akýchkoľvek aktivít, ktoré by mohli uľahčiť alebo podporiť akékoľvek porušenie tejto zmluvy, akýchkoľvek iných zásad spoločnosti LuigisBox alebo akéhokoľvek práva tretej osoby.
  6. Za aktivity, ktoré sa vyskytnú pod alebo prostredníctvom vášho účtu, vrátane aktivít iniciovaných tretími stranami, nesiete výhradnú zodpovednosť, bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte oprávnenie na takéto aktivity. Ak umožníte zamestnancovi alebo zástupcovi prístup k Službe vo vašom mene, musíte zabezpečiť, aby takáto tretia strana bola viazaná a dodržiavala podmienky tejto zmluvy. Zaväzujete sa bez zbytočného odkladu informovať LuigisBox o akomkoľvek známom alebo podozrivom nesprávnom alebo neoprávnenom použití Služby.
 8. NAŠE PRÁVA A POVINNOSTI V RÁMCI POSKYTOVANIA SLUŽIEB

  1. Vyhradzujeme si právo z času na čas zmeniť typ a obsah našich Služieb, podľa vlastného uváženia, s predchádzajúcim upozornením adresovaným zákazníkom prostredníctvom našej webovej stránky a prostredníctvom e-mailového upozornenia.
  2. LuigisBoxu udeľujete právo na prístup ku kódu vašej webovej stránky na zhromažďovanie akýchkoľvek informácií týkajúcich sa akcií alebo aktivít návštevníkov na vašej webovej stránke, akýchkoľvek informácií, ktoré vám posielajú webové prehliadače návštevníkov, akýchkoľvek údajov alebo iných informácií, ktoré odošlete LuigisBox alebo akékoľvek údaje alebo iné informácie, ktoré sú inak prístupné z vašej webovej stránky zaregistrovanej v účte (ďalej len „údaje zákazníka“).
  3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností vás informujeme, že nemôžeme poskytovať naše Služby bez prístupu na webovú stránku, na ktorej sa Služby používajú, a bez poskytnutia týchto Zákazníckych údajov.
  4. Aby sme mohli poskytovať služby, udeľujete spoločnosti LuigisBox súhlas na prístup a používanie zákazníckych údajov:
   1. na správu vášho prístupu k Službe, vrátane neobmedzeného poskytovania akýchkoľvek správ a analýz z vašej webovej stránky a iných funkcií;
   2. na zlepšenie služby;
   3. na zhromažďovanie údajov pre zostavovanie štatistík a všeobecných trendov o Službe okrem iného na marketingové účely;
   4. aby ste splnili všetky zákonné povinnosti.
  5. Zachováte si vlastníctvo zákazníckych údajov a nesiete výhradnú zodpovednosť za presnosť, zákonnosť a práva duševného vlastníctva k zákazníckym údajom. Vyhlasujete a zaručujete sa, že máte všetky práva, licencie a súhlasy potrebné na udelenie vyššie uvedených práv na zákaznícke údaje spoločnosti LuigisBox.
  6. LuigisBox môže pristupovať k vášmu účtu alebo k informáciám spojeným s vaším účtom za účelom poskytovania podpory alebo údržby z bezpečnostných dôvodov alebo na akékoľvek iné obchodné účely súvisiace s poskytovaním služieb. Beriete na vedomie a súhlasíte s takýmto prístupom.
  7. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zastaviť prístup k Službám za predpokladu, že Služby alebo Webovú stránku používate na nezákonnú alebo zakázanú činnosť, najmä na činnosti podľa čl. ‎7.3 tejto zmluvy, alebo v prípade akéhokoľvek podozrenia z finančného podvodu.
  8. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zastaviť prístup k Službám za predpokladu, že Služby využívate na nezákonnú alebo zakázanú činnosť alebo projekty, najmä na činnosti alebo projekty podľa čl. ‎7.3 tejto zmluvy.
  9. Služby môžeme tiež kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť, ak zistíme, že vaše platobné informácie sú nepresné alebo nie sú aktuálne.
  10. Zmluvné strany si uvedomujú, že nezákonné alebo neoprávnené používanie Služieb je zakázané. V prípade nezákonného alebo neoprávneného používania našich Služieb môžeme podniknúť príslušné právne kroky. Vyhradzujeme si právo spolupracovať s príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s akýmikoľvek aktivitami vykonávanými s našimi službami alebo prostredníctvom nich, ktoré môžu porušovať akékoľvek platné zákony.
 9. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

  1. Obsah našej webovej stránky a poskytovanie našich Služieb je chránené autorským právom, právami na databázy a inými právami duševného vlastníctva. Ponechávame si a vyhradzujeme si všetky autorské práva, ochranné známky, práva duševného vlastníctva a iné vlastnícke práva týkajúce sa webovej stránky a našich služieb, ich vývoja a/alebo používania. Zákazníkovi poskytujeme prístup k funkciám webovej stránky v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
  2. Nič v tejto dohode nemožno vykladať tak, že vám udeľuje licenciu na akékoľvek práva duševného vlastníctva alebo takéto materiály. Našu webovú stránku a jej služby môžete používať bežným spôsobom v súlade s touto dohodou.
  3. LuigisBox vám týmto udeľuje obmedzené, odvolateľné, nevýhradné, neprenosné a neprevoditeľné celosvetové právo používať Službu výhradne pre vaše interné obchodné účely (vrátane pridania LuigisBox Script do HTML kódu vašej webovej stránky, tj riadne zaregistrovaný vo svojom účte) a iba počas trvania tejto zmluvy.
 10. OBMEDZENIA POUŽÍVANIA

  1. Zákazník nesmie a neoprávňuje žiadnu tretiu stranu, aby:
   1. používala službu v rozpore s touto dohodou alebo akýmikoľvek zásadami, postupmi alebo používateľskou dokumentáciou uverejnenou na webovej stránke LuigisBox;
   2. upravovala, kompromitovala, vytvárala odvodené diela, alebo spätne analyzovala skript LuigisBox alebo akýkoľvek aspekt Služieb;
   3. používala Služby na akékoľvek nezákonné, porušujúce alebo nevhodné účely;
   4. vedome alebo z nedbanlivosti používala Služby spôsobom, ktorý zneužíva alebo narúša naše siete, iných zákazníkov alebo samotné Služby;
   5. používala Služby na zhromažďovanie údajov umožňujúcich osobnú identifikáciu alebo na priradenie akýchkoľvek údajov alebo informácií zhromaždených programom LuigisBox Script z vašej webovej lokality k akýmkoľvek údajom umožňujúcim osobnú identifikáciu z akéhokoľvek zdroja;
   6. prenášala prostredníctvom Služieb akýkoľvek obťažujúci, podvodný alebo nezákonný materiál (pozri čl. 7.3);
   7. používala akýkoľvek automatizovaný systém vrátane a bez obmedzenia „robotov“, „pavúkov“, „offline čítačiek“ atď. na prístup k Službám spôsobom, ktorý odosiela viac správ s požiadavkami na servery LuigisBox, ako môže človek primerane vyprodukovať v rovnakom časovom období pomocou bežného internetového prehliadača;
   8. používala Služby v rozpore s príslušnými zákonmi alebo nariadeniami;
   9. zhromažďovala, zbierala alebo získavala údaje návštevníka bez jeho súhlasu alebo bez akéhokoľvek vhodného právneho základu podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 11. DÔVERNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV

  1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú tretej strane žiadne dôverné informácie, s ktorými sa oboznámili alebo ktoré im boli poskytnuté (sprístupnené) druhou stranou v rámci poskytovania Služieb a/alebo iných služieb. as tým súvisiace úlohy. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení zmluvy bez časového obmedzenia.
  2. „Dôverné informácie“ uvedené v tejto dohode sú definované ako akékoľvek informácie, fakty, materiály alebo údaje – technické, obchodné alebo iné – zdokumentované alebo nezdokumentované, o ktorých sa Strany dozvedeli alebo ktoré im boli poskytnuté (sprístupnené) na účely poskytovania Služieb, s výnimkou:
   1. informácií verejne známych alebo verejne prístupných inak ako porušením obsahu tejto dohody ktoroukoľvek zo strán;
   2. informácií, o ktorých môže zmluvná strana bez pochybností preukázať, že ich mala už pred ich zverejnením druhou zmluvnou stranou;
   3. informácií nezávisle vyvinutých alebo vytvorených stranou bez akéhokoľvek použitia alebo odkazu na informácie poskytnuté druhou stranou;
   4. informácií, ktoré strana dostala alebo dostane od akejkoľvek tretej strany bez toho, aby bola viazaná povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k tejto tretej strane.
  3. V prípadoch uvedených v čl. ‎11.2 tejto Zmluvy, Zmluvná strana nie je oprávnená prezradiť tretej strane, že rovnaké informácie získala aj od druhej Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy.
  4. Na účely tejto dohody sa zmluvné strany dohodli, že riaditelia, zamestnanci, poradcovia, zástupcovia a konzultanti zmluvných strán, ktorí sú vzhľadom na svoje postavenie v zmluvných stranách alebo voči zmluvným stranám plne oprávnení dozvedieť sa o dôverných informáciách a ktorých oprávnenie na získanie dôverných informácií výslovne potvrdili výkonní riaditelia (CEO) zmluvných strán, sa nepovažujú za tretie osoby, voči ktorým zmluvné strany uplatňujú povinnosť mlčanlivosti („Oprávnené osoby “).
  5. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, že Oprávnené osoby neposkytnú dôverné informácie žiadnej tretej strane. Je teda zodpovednosťou každej zmluvnej strany zabezpečiť, aby Oprávnené osoby, ktoré pravdepodobne prídu do styku s informáciami dôverného charakteru, boli informované o zachovaní rovnakej úrovne dôvernosti ako samotné zmluvné strany podľa tejto dohody.
  6. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať zákony na ochranu údajov platné v jurisdikcii spoločnosti LuigisBox. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v Prílohe č. 1 priloženej k tomuto dokumentu.
  7. Zákazník berie na vedomie, že on, jeho zamestnanci a ďalší zástupcovia si prečítali Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LuigisBox, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke.
 12. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

  1. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie jedného roka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne ​​nedohodnú inak. Po tomto počiatočnom období sa dohoda automaticky obnoví na nasledujúce ročné obdobia, pokiaľ nebude ukončená skôr. Každá zo zmluvných strán sa môže rozhodnúť neobnoviť dohodu tak, že druhej zmluvnej strane poskytne písomné oznámenie o nepredĺžení najneskôr jeden (1) mesiac pred koncom počiatočného obdobia platnosti dohody alebo akýchkoľvek po sebe nasledujúcich ročných období.
  2. Ste oprávnení ukončiť túto zmluvu a svoj účet a/alebo akúkoľvek službu v rámci vášho plánu jednostranne prostredníctvom písomného oznámenia doručeného spoločnosti LuigisBox alebo prostredníctvom prostriedkov uvedených na webovej lokalite (napríklad odkaz na zrušenie) kedykoľvek bez nutnosti uvádzať dôvody. Zmluva zaniká uplynutím fakturačného obdobia dohodnutého medzi Zmluvnými stranami, v ktorom bude výpoveď doručená spoločnosti LuigisBox.
  3. Spoločnosť LuigisBox je oprávnená jednostranne ukončiť túto zmluvu a váš účet a/alebo akúkoľvek službu v rámci vášho plánu prostredníctvom písomného oznámenia, ktoré vám bude doručené kedykoľvek bez toho, aby bolo potrebné uvádzať akékoľvek dôvody. Zmluva zaniká uplynutím fakturačného obdobia dohodnutého medzi Zmluvnými stranami, v ktorom vám bude doručená výpoveď.
  4. LuigisBox má právo ukončiť Zmluvu písomným oznámením s okamžitou účinnosťou kedykoľvek počas trvania Zmluvy za predpokladu, že Zákazník poruší svoju povinnosť podľa čl. 7 alebo 9 alebo 10 tohto dokumentu. Zmluva bude ukončená pätnástym (15.) dňom po doručení výpovede zákazníkovi, pokiaľ zákazník počas výpovednej lehoty nepodnikne dostatočné kroky na nápravu porušenia, ktoré písomne ​​schválil LuigisBox. V takom prípade sa písomný súhlas s krokmi, ktoré zákazník podnikne zo strany LuigisBox, považuje za odvolanie výpovede.
  5. Po ukončení tejto zmluvy a vášho účtu (i) okamžite stratíte všetok prístup k Službám a všetkým údajom alebo informáciám uloženým vo vašom účte; (ii) LuigisBox vymaže váš účet a všetky vaše zákaznícke údaje; (iii) musíte odstrániť skript LuigisBox zo všetkých vašich webových stránok zaregistrovaných vo vašom účte.
  6. Po zrušení vášho konkrétneho plánu (i) LuigisBox vymaže všetky vaše zákaznícke údaje súvisiace so zrušeným plánom; (ii) Musíte odstrániť skript LuigisBox z webových stránok súvisiacich so zrušeným plánom.
  7. LuigisBox nebude uchovávať vaše zákaznícke údaje ani ich časť, aby vám umožnila znovu aktivovať váš zrušený účet alebo zrušený plán.
  8. Ustanovenia čl. ‎6.9 a ‎11.1 a ‎13.1, ako aj ostatné ustanovenia tejto zmluvy, z ktorých povahy vyplýva, že by mali zostať v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy, nebudú ovplyvnené ukončením tejto zmluvy.
 13. POSÚDENIE PRÁV A POVINNOSTÍ

  1. Táto dohoda ani žiadne práva alebo povinnosti podľa nej nemôžu byť postúpené alebo inak prevedené, vcelku alebo čiastočne, na žiadnu tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Akékoľvek takéto postúpenie alebo prevod bez predchádzajúceho písomného súhlasu bude neplatné a neúčinné. Strany nesmú bezdôvodne odopierať alebo odkladať takýto súhlas. Zmluva je záväzná pre právnych nástupcov zmluvných strán a ich nástupcov.
 14. VYŠŠIA MOC

  1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov podľa tejto dohody, či už úplne alebo čiastočne, v dôsledku udalostí, ktoré sú mimo jej primeranej kontroly a ktoré bránia zmluvnej strane splniť ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tejto dohody. Takéto udalosti zahŕňajú, bez obmedzenia, činy vyššej moci (ako sú zemetrasenia, požiare, suchá, prílivové vlny, záplavy alebo iné prírodné katastrofy), štrajky (pokiaľ sa neobmedzujú výlučne na zamestnancov Strany), výluky, nepokoje, vojnové činy, povstania, invázie, mobilizáciu, teroristické činy, embargá, epidémie, vládne zákony a nariadenia uložené alebo zmenené po uzavretí Zmluvy, poruchy komunikačných liniek alebo výpadky napájania („Udalosti vyššej moci“). Oneskorené termíny dodania alebo dokončenia v dôsledku udalostí vyššej moci automaticky predĺžia tieto dátumy o ďalšie obdobie, ktoré sa rovná trvaniu udalostí vyššej moci. V prípade, že takéto neplnenie bude trvať šesťdesiat (60) dní alebo viac, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu písomným oznámením druhej zmluvnej strane.
  2. Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o výskyte udalostí vyššej moci za účelom získania nápravy podľa čl. ‎15.6 tejto zmluvy.
 15. VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

  1. LuigisBox sa zaväzuje vyhlásiť a zaručiť trvalú 99,9 % dostupnosť Služieb cez internet každý deň každého kalendárneho mesiaca.
  2. Zaručená dostupnosť Služieb nezahŕňa nasledujúce udalosti prerušenia dostupnosti Služieb spôsobené:
   1. inovovaním alebo implementáciou aktualizácie, alebo bežnou údržbou Služieb alebo Webovej stránky podľa nášho harmonogramu, o ktorom vás budeme vopred informovať;
   2. technickými chybami hardvéru a/alebo softvéru tretej osoby (napr. poskytovateľa internetových služieb, dodávateľa atď.)
   3. kybernetickým útokom alebo malvérom, s výnimkou prípadu, keď by takéto prerušenie bolo spôsobené preukázanou nedbanlivosťou LuigisBoxu;
   4. Udalosťami vyššej moci podľa čl. 14 Zmluvy.
  3. Naša e-mailová podpora je poskytovaná v nasledujúcich časoch: 9:00 do 17:00 hod. (SEČ) pondelok – piatok. E-maily prijaté mimo úradných hodín budú zhromažďované, avšak do nasledujúceho pracovného dňa nie je možné zaručiť žiadnu akciu.
  4. Na podporu služieb dohodnutých v Zmluve odpovieme na otázky súvisiace s incidentmi a/alebo žiadosti, ktoré ste predložili v nasledujúcich časových rámcoch:
   1. Do 4 hodín (počas pracovnej doby) v prípade problémov klasifikovaných ako Vysoká priorita (problémy s vysokou prioritou zahŕňajú nasledovné: všetky Služby a/alebo Webové stránky nie sú dostupné aspoň 30 minút);
   2. Do 24 hodín v prípade problémov klasifikovaných ako stredná priorita (problémy so strednou prioritou zahŕňajú nasledujúce: Služby a/alebo webová lokalita sú opakovane (viac ako dvakrát) nedostupné menej ako 30 minút v priebehu 24 hodín );
   3. Do 2 pracovných dní v prípade problémov klasifikovaných ako Nízka priorita (problémy s nízkou prioritou zahŕňajú nasledovné: Služby a/alebo Webová lokalita fungujú normálne a problém má len minimálny negatívny vplyv na používanie služby a/alebo webová lokalita).
  5. Ak spoločnosť LuigisBox poruší túto Zmluvu, zodpovedáme len za straty, ktoré Zákazník utrpí v priamom dôsledku takéhoto porušenia, a to v rozsahu predvídateľných dôsledkov pre obe strany v čase uzavretia Zmluvy. Naša zodpovednosť v žiadnom prípade nezahŕňa obchodné straty zákazníka, ako je strata údajov, ušlý zisk alebo prerušenie podnikania. Žiadne obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade, že škoda bola spôsobená zákazníkovi v dôsledku preukázaného úmyselného konania LuigisBoxu.
  6. Okrem udalostí vyššej moci je zodpovednosť spoločnosti LuigisBox obmedzená takto:
   1. LuigisBox zodpovedá za škodu na majetku Zákazníka maximálne do výšky 500,- EUR (slovom: päťsto eur). V prípade, že váš vzťah so spoločnosťou LuigisBox trvá dlhšie ako dvanásť (12) mesiacov, bude spoločnosť LuigisBox zodpovedná za škodu na majetku zákazníka do maximálnej sumy, ktorú zákazník zaplatil spoločnosti LuigisBox podľa tejto zmluvy počas posledných dvanástich mesiacov pred udalosťou, ktorá zakladá zodpovednosť.
  7. Spoločnosť LuigisBox nezodpovedá ani neručí za:
   1. stratu údajov spôsobenú zákazníkom alebo návštevníkmi;
   2. akýkoľvek nesprávny, nepresný alebo nezákonný obsah komunikovaný prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s poskytovanými službami, či už spôsobený návštevníkmi zákazníka alebo akýmkoľvek zariadením či programom spojeným alebo používaným;
   3. správanie, či už online alebo offline, akýchkoľvek návštevníkov zákazníka;
   4. akúkoľvek chybu, vynechanie, prerušenie, vymazanie, oneskorenie v prevádzke alebo prenose, zlyhanie komunikačnej linky, krádež alebo zničenie alebo neoprávnený prístup k akýmkoľvek zákazníkom alebo návštevníkom zákazníka, alebo ich zmenu;
   5. akékoľvek problémy alebo technickú poruchu akejkoľvek telefónnej siete alebo liniek, počítačových online systémov, serverov alebo poskytovateľov, počítačového vybavenia, softvéru alebo preťaženia premávky na internete alebo na akejkoľvek webovej stránke alebo ich kombinácii, vrátane akéhokoľvek zranenia alebo poškodenia zákazníka alebo návštevníkom zákazníka alebo na počítači ktorejkoľvek osoby súvisiacej alebo vyplývajúcej z účasti alebo sťahovania materiálov v súvislosti so službami;
   6. akúkoľvek stratu alebo škodu, vrátane zranenia alebo smrti osôb, vyplývajúcu z používania Služieb alebo z dôvodu akýmkoľvek zákazníkom, návštevníkom alebo treťou stranou zverejneného obsahu prostredníctvom webovej stránky.

   Rovnaké obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje nielen na všetky súčasné funkcie webovej stránky a služieb, ale aj na všetky funkcie, ktoré môžu byť pridané/ponúkané v budúcnosti.

  8. Webová stránka  a služby sa poskytujú „TAK AKO SÚ“ („AKO SÚ K DISPOZÍCII“) a spoločnosť LuigisBox výslovne odmieta akúkoľvek záruku vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia. Spoločnosť LuigisBox nemôže zaručiť a nesľubuje žiadne konkrétne výsledky z používania webovej stránky a/alebo služieb.
 16. ODŠKODNENIE

  1. Zaväzujete sa odškodniť spoločnosť LuigisBox a jej predstaviteľov, riaditeľov, akcionárov a zamestnancov a uhradiť všetky škody, náklady, výdavky a straty, ktoré spoločnosť LuigisBox utrpela alebo ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s akýmkoľvek porušením záruk, záväzkov, zmluvy a záväzky obsiahnuté v tejto dohode. Na žiadosť spoločnosti LuigisBox a na vlastné náklady poskytnete všetku primeranú pomoc, aby ste spoločnosti LuigisBox umožnili odolať akémukoľvek nároku, žalobe alebo konaniu vznesenému proti spoločnosti LuigisBox v dôsledku tohto porušenia.
 17. KOMUNIKÁCIA

  1. Všetky oznámenia alebo žiadosti, ktoré sa podľa tejto zmluvy vyžadujú, musia byť vyhotovené písomne.
  2. Pokiaľ sa v tomto dokumente neuvádza inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti, faktúry alebo iná komunikácia podľa tohto dokumentu v písomnej forme sa doručujú e-mailom alebo doporučenou poštou alebo kuriérom.
  3. Poskytnutím svojej e-mailovej adresy LuigisBoxu udeľujete LuigisBoxu právo používať túto e-mailovú adresu na zasielanie (i) upozornení súvisiacich so službou, ako sú aktualizácie a vylepšenia (ii) zmien funkčnosti Služieb (iii) špeciálnych ponúk ( iv) alebo akýchkoľvek oznámení požadovaných zákonom. Svoje predvoľby týkajúce sa prijímania upozornení môžete zmeniť v správcovskom rozhraní účtu na našej webovej stránke.
  4. Všetky oznámenia alebo žiadosti uvedené nižšie sa považujú za doručené:
   1. ak sa doručuje kuriérom alebo doporučenou poštou, po doručení príjemcovi alebo po odmietnutí prevzatia príjemcom;
   2. v prípade odoslania e-mailom do troch (3) dní po jeho odoslaní druhej zmluvnej strane.
  5. Akékoľvek zmeny poštovej adresy a/alebo e-mailovej adresy zmluvnej strany musia byť bez zbytočného odkladu oznámené druhej zmluvnej strane v súlade s ustanoveniami tohto článku.
  6. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej e-mailovej adresy support@luigisbox.com.
 18. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

  1. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Slovenskej republiky s vylúčením ustanovení o kolízii právnych noriem.
  2. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi zmluvnými stranami sa budú riešiť priateľsky vzájomnou konzultáciou zmluvných strán. Ak zmluvné strany neuzavrú písomnú dohodu o riešení sporu ani do tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy na vzájomnú konzultáciu, každá zmluvná strana je oprávnená predložiť spor príslušnému súdu Slovenskej republiky.
 19. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Úplná zmluva: Zmluva spolu s jej prílohami predstavuje celú obchodnú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, dojednania a/alebo dohovory, či už písomné alebo ústne, medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.
  2. Samostatná písomná dohoda: Ak dôjde k rozporu medzi zmluvnými podmienkami tejto zmluvy a zmluvnými podmienkami samostatnej písomnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou LuigisBox a zákazníkom, budú mať prednosť zmluvné podmienky samostatnej písomnej zmluvy. Ak ste so spoločnosťou LuigisBox uzavreli samostatnú písomnú zmluvu týkajúcu sa vášho používania Služieb, súhlasíte s tým, že nezverejníte podmienky takejto zmluvy žiadnej tretej strane.
  3. Oddelenie: Ak je akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nezákonné príslušným súdnym alebo arbitrážnym orgánom, platnosť alebo zákonnosť ktoréhokoľvek z ostatných ustanovení a celej zmluvy bude nebude tým dotknutá a zmluvné strany nahradia takéto ustanovenie ustanovením, ktoré je najbližšie pôvodnému ustanoveniu.
  4. Publicita: Zákazník týmto udeľuje spoločnosti LuigisBox nevýhradný a bezplatný súhlas na verejné používanie obchodného mena a loga zákazníka v zozname odkazov na zákazníkov spoločnosti LuigisBox na marketingové účely (najmä na oznamovanie týchto informácií verejnosti prostredníctvom našej Webovej stránky) a v súlade s dobrou obchodnou praxou.
  5. Nezávislí dodávatelia: Nič v tejto zmluve nemožno vykladať ako vytvorenie partnerstva, agentúry, spoločného podniku alebo akejkoľvek právnickej osoby medzi spoločnosťou LuigisBox a zákazníkom. LuigisBox nekoná ako váš zástupca alebo agent v súvislosti so službami. Vzťah medzi LuigisBox a vami je vzťahom nezávislých dodávateľov.
  6. Dodatky: Túto Zmluvu, Cenovú politiku a Zmluvu o ochrane údajov (príloha č. 1) môžeme z času na čas aktualizovať, a to najmä pre právne záležitosti, obchodné záležitosti (napríklad môžeme zmeniť rozsah našich balíkov služieb a/alebo ich ceny) alebo z regulačných dôvodov alebo na umožnenie riadnej prevádzky služieb. Akékoľvek zmeny vám budú oznámené prostredníctvom vhodného oznámenia na webovej stránke alebo prostredníctvom súkromnej správy na váš e-mail. Zmeny sa budú vzťahovať na ďalšie používanie Služieb sedem (7) dní po tom, čo nám ich oznámime. Ak si neželáte prijať zmenenú verziu zmluvy, nebudete pokračovať v používaní webovej stránky a/alebo služieb. Ak budete pokračovať v používaní webovej lokality a/alebo služieb po dátume, kedy zmeny nadobudnú účinnosť, používanie webovej lokality a/alebo služieb znamená, že súhlasíte s tým, že budete viazaní zmenenou verziou zmluvy, cenovými pravidlami alebo Dohodou o ochrane údajov (príloha č. 1).
  7. Táto dohoda bola vypracovaná vo viacerých jazykových verziách. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi jazykovými verziami má prednosť anglická verzia.

PRÍLOHA Č. 1

ZMLUVA O SPRACOVANÍ ÚDAJOV

Táto zmluva o spracovaní údajov (ďalej len „DPA“) sa uzatvára podľa článku 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) medzi:

Luigi’s Box, s.r.o.
so sídlom Tallerova 4, 851 01 Bratislava, Slovensko,
registračné číslo: 50 641 671,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.:116273/B,
ako Spracovateľ
(ďalej len Spracovateľ)
A
Zákazník ako Prevádzkovateľ
(ďalej len Zákazník)

(ďalej Spracovateľ a Zákazník spoločne označovaní ako Zmluvné strany a každá jednotlivá strana tiež ako Strana);
v nasledujúcom znení:

  1. PREAMBULA

   1. Procesor je poskytovateľom webovej aplikácie Luigi’s Box a doplnkových služieb („Služby“), ktoré sú sprístupnené prostredníctvom jej webovej stránky (luigisbox.com) („Webová lokalita“ ).
   2. Táto DPA stanovuje podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Osobné údaje“) spracovateľom v mene zákazníka na základe zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“) uzavretej medzi Zmluvnými stranami. Zákazník na základe Zmluvy získava Služby definované v Zmluve od Spracovateľa a Spracovateľ tieto Služby Zákazníkovi poskytuje. Môže ísť o spracovanie Osobných údajov Spracovateľom v mene Zákazníka v rámci poskytovania príslušných Služieb.
   3. Spracovateľ vystupuje ako spracovateľ údajov alebo subdodávateľ a zákazník vystupuje ako správca údajov alebo ako spracovateľ údajov v súlade s definíciami obsiahnutými v zákonoch o ochrane údajov, ktoré znamenajú všetky platné zákony na ochranu údajov vrátane, ale nie obmedzené na GDPR a zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a pokyny a záväzné príkazy orgánov na ochranu osobných údajov (ďalej spoločne len „Nariadenie o ochrane osobných údajov“).
  2. PREDMET DPA

   1. Predmetom tejto DPA je oprávnenie Spracovateľa spracúvať Osobné údaje poskytnuté Zákazníkom a v mene Zákazníka na účely dohodnuté v Zmluve a tejto DPA.
   2. Spracovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje v rozsahu, za podmienok a na účel dohodnutý so Zákazníkom v DPA a spôsobom povoleným podľa Nariadenia o ochrane údajov.
  3. ÚČEL A POPIS SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   1. Účelom spracúvania Osobných údajov Spracovateľom je umožniť vykonávanie dohodnutých Služieb podľa Zmluvy.
   2. Spracovanie, ktoré má vykonať Spracovateľ, je nasledovné:
    1. doba spracovania bude trvať počas obdobia, počas ktorého Spracovateľ vykonáva príslušné Služby podľa Zmluvy;
    2. Osobnými údajmi, ktoré sa majú spracúvať, budú akékoľvek osobné údaje poskytnuté Zákazníkom Spracovateľovi a Osobné údaje, ktoré Spracovateľ získava a spracúva za účelom umožnenia alebo uľahčenia poskytovania Služieb podľa Zmluvy; typy spracúvaných osobných údajov a kategórie dotknutých osôb sú opísané v piatej časti zásad ochrany osobných údajov pre služby sprostredkovateľa (pozri: https://www.luigisbox.com/privacy/).
    3. povinnosti a práva prevádzkovateľa údajov v súvislosti so spracovaním sú uvedené nižšie.
  4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

   1. Zákazník má:
    1. spracúvať Osobné údaje v súlade s Nariadením o ochrane údajov;
    2. mať právo dať Spracovateľovi písomné pokyny na spracovanie Osobných údajov. Takéto pokyny sú pre Spracovateľa záväzné pod podmienkou, že ak si splnenie pokynov vyžaduje poskytovanie Služieb podľa Zmluvy alebo má za následok vznik nákladov na strane Spracovateľa, Zákazník zároveň uhradí príslušné poplatky za služby. Spracovateľ nesplní žiadne pokyny zákazníka, ktoré sú v rozpore s akýmikoľvek oddielmi tohto DPA.
    3. mať ponechanú kontrolu nad Osobnými údajmi. Ak ktorákoľvek dotknutá osoba požiada o informácie o spracúvaní Osobných údajov alebo požaduje akékoľvek iné práva podľa kapitoly III GDPR, Zákazník bezodkladne poučí Spracovateľa, aby prijal príslušné opatrenia.
  5. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACOVATEĽOM

   1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov podľa tejto DPA Spracovateľ:
    1. spracúva Osobné údaje (aj pri uskutočňovaní medzinárodného prenosu) iba v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie Služieb a potom iba v súlade s podmienkami tejto DPA, Zmluvy, správnych postupov spracovania údajov a písomných pokynov Zákazníka , pokiaľ nariadenia o ochrane údajov nevyžadujú inak;
    2. pravidelne testuje a hodnotí účinnosť svojich technických a organizačných opatrení;
    3. okamžite upozorní zákazníka, ak podľa názoru Spracovateľa akýkoľvek pokyn zadaný Spracovateľovi porušuje Nariadenia o ochrane údajov;
    4. v prípade potreby v súvislosti s akýmikoľvek osobnými údajmi spracúvanými na základe tohto DPA spolupracuje a pomáha pri zabezpečovaní dodržiavania:
     1. Povinnosti zákazníka reagovať na žiadosti akejkoľvek dotknutej osoby, ktorá sa snaží uplatniť svoje práva podľa kapitoly III GDPR, vrátane informovania zákazníka o akýchkoľvek písomných žiadostiach o prístup dotknutých osôb, ktoré Spracovateľ dostane v súvislosti so záväzkami zákazníka podľa Nariadenia o ochrane údajov;
     2. povinnosti zákazníka podľa článkov 32 – 36 GDPR berúc do úvahy povahu spracovania a informácie, ktoré má Spracovateľ k dispozícii;
    5. poskytne zákazníkovi všetky informácie potrebné na preukázanie súladu s povinnosťami zákazníka stanovenými v tomto DPA a v nariadení o ochrane údajov;
    6. spracováva Osobné údaje iba počas trvania tejto DPA.
   2. Táto DPA nebráni Spracovateľovi spracúvať Osobné údaje tak, ako to vyžaduje zákon, nariadenie alebo príslušný súd alebo dozorný orgán. V prípade, ak dozorný orgán alebo príslušný súd vznesie požiadavku týkajúcu sa Osobných údajov, vrátane žiadosti o zablokovanie, vymazanie, doplnenie Osobných údajov, doručenie akejkoľvek informácie alebo vykonanie iných úkonov, Spracovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Zákazníka o všetkých takýchto žiadostiach pred akoukoľvek odpoveďou alebo inou akciou týkajúcou sa Osobných údajov, alebo čo najskôr, ako je to primerane možné v prípade, že nejaký zákon alebo predpis predpisuje okamžitú odpoveď dozornému orgánu alebo príslušnému súdu, pokiaľ takéto oznámenie Zákazníkovi nie je zakázané príslušným zákonom, reguláciou alebo nariadením.
   3. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, t. j. porušenia zabezpečenia vedúceho k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo sprístupneniu Osobných údajov, Spracovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí Zákazníka prostredníctvom e-mailu.
   4. Spracovateľ po zistení porušenia ochrany osobných údajov podľa čl. 5.3 týchto podmienok, uskutoční primerané kroky na to, aby sa obmedzil akýkoľvek možný škodlivý vplyv na dotknuté osoby. Spracovateľ bude spolupracovať so Zákazníkom, aby reagoval na uvedené porušenie ochrany osobných údajov.
   5. Obe strany sa týmto zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na plnenie ustanovení tejto DPA.
   6. Ak porušenie povinnosti Zákazníka ustanovenej v DPA a/alebo Nariadeniach o ochrane údajov spôsobí Spracovateľovi akúkoľvek škodu alebo stratu, Zákazník je povinný nahradiť Spracovateľovi takúto stratu v plnej výške.
  6. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

   1. Spracovateľ zabezpečí ochranu Osobných údajov zavedením a zdokumentovaním bezpečnostných opatrení podľa čl. 28 ods. 3 písm. c) a čl. 32 GDPR a čl. 5 (1) a (2) GDPR. Bezpečnostné opatrenia, ktoré sa majú implementovať, musia zabezpečiť ochranu osobných údajov s úrovňou zabezpečenia, ktorá je primeraná rizikám, ktoré predstavuje spracovanie práv dotknutých osôb, a aby sa zabezpečila trvalá dôvernosť, integrita, dostupnosť a odolnosť systémov spracovania, aby sa predišlo akémukoľvek náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, neoprávnenému zverejneniu, odhaleniu Osobných údajov, neoprávnenému prístupu k nim alebo akémukoľvek inému neoprávnenému spracovaniu.
   2. Spracovateľ, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktoré majú prostredníctvom Spracovateľa prístup k Osobným údajom, sú povinní zachovávať všetku náležitú mlčanlivosť; táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania Osobných údajov. Spracovateľ je oprávnený sprístupniť Osobné údaje svojim zamestnancom alebo iným osobám, s ktorými má právny vzťah, len za účelom zabezpečenia plnenia povinností na dosiahnutie Účelu a za podmienok stanovených touto Zmluvou.
   3. V prípade poskytnutia Osobných údajov zamestnancom alebo iným osobám, s ktorými má Spracovateľ právny vzťah, je Spracovateľ povinný tieto osoby poučiť, aby dodržiavali ustanovenia tohto článku DPA a aby zaviazať takéto osoby k povinnosti mlčanlivosti v rovnakom rozsahu ako Spracovateľa, pričom takáto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku právneho vzťahu s osobou.
   4. Spracovateľ neposkytne Osobné údaje žiadnym tretím stranám okrem prípadov, keď je takéto poskytnutie nevyhnutné pre:
    1. zamestnancov Spracovateľa,
    2. subdodávateľov podľa článku 8 DPA,
    3. tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci Slovenskej republiky.
  7. ĎALŠIE POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

   1. Obe zmluvné strany sa týmto zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na plnenie ustanovení tejto DPA na zabezpečenie súladu s GDPR.
   2. Ak porušením povinnosti Zákazníka uvedenej v DPA a/alebo GDPR dôjde k akejkoľvek škode alebo strate Spracovateľa, Zákazník je povinný nahradiť Spracovateľovi takúto stratu alebo inú škodu v plnej výške.
   3. Ak dôjde porušením povinnosti Spracovateľa uvedenej v DPA a/alebo GDPR k akejkoľvek škode alebo strate, Spracovateľ je povinný nahradiť Zákazníkovi takúto stratu alebo inú škodu v plnej výške.
  8. SUBDODÁVATELIA (SUB-PROCESORI)

   1. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spracovateľ môže v súvislosti so spracovaním Osobných údajov v oblasti Zmluvy zapojiť subdodávateľov tretích strán. Spracovateľ rešpektuje podmienky uvedené v čl. 28 (2) a (3) GDPR zahrňujúce subdodávateľov.
   2. Spracovateľ zostáva zodpovedný za činnosti spracovania osobných údajov svojich subdodávateľov tak, ako keby tieto činnosti vykonával sám, a na tento účel uzatvorí s každým subdodávateľom písomnú zmluvu, ktorá subdodávateľom ukladá to isté povinnosti týkajúce sa ochrany údajov, ako sú stanovené pre Spracovateľa v tejto DPA.
  9. KONTROLNÉ PRÁVOMOCI ZÁKAZNÍKA

   1. Spracovateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie plnenia povinností Spracovateľa stanovených Nariadením o ochrane osobných údajov.
   2. Kedykoľvek počas doby platnosti tohto DPA bude mať zákazník a/alebo uznávaný nezávislý audítor tretej strany menovaný zákazníkom právo vykonávať audity zariadení Spracovateľa a jeho subdodávateľov v súlade s Dohoda. Akýkoľvek audit podľa tejto DPA sa však obmedzí na posúdenie, či Spracovateľ dodržiava svoje povinnosti podľa tejto DPA, a nebude sa rozširovať na udelenie prístupu k akýmkoľvek údajom iných Zákazníkov spracúvaných Spracovateľom alebo údajom súvisiacim s používaním bezpečnostných opatrení zo strany Spracovateľa. Procesor.
  10. PREVOD OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

   1. Spracovanie Osobných údajov vykonáva Spracovateľ na území členských štátov EÚ/EHP. Ak je to nevyhnutné na poskytovanie Služieb, Osobné údaje môžu byť prenesené mimo územia EÚ/EHP za predpokladu, že pri takomto príslušnom prenose budú dodržané špecifické podmienky stanovené v čl. 44-50 GDPR.
  11. TRVANIE SPRACOVANIA ÚDAJOV

   1. Spracovateľ je oprávnený začať spracúvať Osobné údaje podľa DPA najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto DPA ako aj Zmluvy a jeho oprávnenie na spracúvanie je platné po celú dobu platnosti tejto DPA.
   2. Táto DPA je platná len počas trvania zmluvy.
  12. VRÁTENIE ALEBO VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

   1. Po ukončení DPA je Spracovateľ povinný vymazať alebo vrátiť Zákazníkovi alebo Zákazníkom určenej tretej strane všetky Osobné údaje na základe konkrétnych pokynov Zákazníka. V prípade, že Zákazník požiada o vrátenie Osobných údajov, je Zákazník povinný uhradiť Spracovateľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s vrátením Osobných údajov vznikli.
   2. Ak Zákazník neposkytne Spracovateľovi žiadne pokyny týkajúce sa vymazania alebo vrátenia Osobných údajov do 15 kalendárnych dní od skončenia platnosti Zmluvy, Spracovateľ zašle Zákazníkovi písomnú žiadosť, ktorou Spracovateľ požiada o zaslanie pokyny na vymazanie alebo vrátenie Osobných údajov do 15 kalendárnych dní. Ak Zákazník v tejto dodatočnej lehote neposkytne písomné pokyny a neuhradí náklady vzniknuté v prípade vrátenia Osobných údajov, je Spracovateľ oprávnený všetky Osobné údaje vymazať.
   3. Povinnosť vrátiť alebo vymazať Osobné údaje nemá vplyv na Osobné údaje, ktoré je Spracovateľ povinný uchovávať za účelom plnenia všeobecne záväzných právnych povinností aj po ukončení Zmluvy.
   4. Na žiadosť Zákazníka Spracovateľ písomne ​​potvrdí Zákazníkovi, že vymazanie Osobných údajov bolo dokončené.
  13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   1. Táto DPA sa bude riadiť rovnakým hmotným právom a má rovnakú jurisdikciu ako príslušné hmotné právo a jurisdikcia bola dohodnutá v zmluve.
   2. Všetky výrazy a definície použité v tejto DPA majú rovnaký význam ako výrazy a definície použité v Zmluve, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
   3. Zmluvné strany vyhlasujú, že pred uzavretím tejto zmluvy si dôkladne prečítali DPA, porozumeli jej obsahu a potvrdzujú, že je vykonaná na základe ich pravej a slobodnej vôle a že DPA nebola uzavretá v nátlaku alebo za hrubo nevýhodných podmienok.
   4. DPA nadobúda platnosť a účinnosť po uzavretí zmluvy.